શ્રી જગજીવનબાપુ સેવાશ્રમ (જ્ઞાન મંદિર)
સરનામું, પોસ્ટ : સીમરધામ, વાયા ઉના,જીલ્લો જુનાગઢ, ગુજરાત રાજ્ય,પીન કોડ : ૩૬૨૫૫૧

Phone : +91 – 2875 – 282301 / 282302, Fax : +91 – 2875 – 282310

Other Information of  The Trust

Registration No. : E-7370 Mumbai
Date of Registration : 04 December 1979
Pan No. : AABTS7543K
12a Registration No. : TR/ 13840 Dated. 17.11.1980
Certificate U/S 80g Income Tax act. : 80g No. DTT (E)/ MC / 80G / 1692 / 2009-10
Valid Till 31.03.2010 ie Upto A.Y.2010-2013
FCRA No. : 042030039

આશ્રમનાં હાલનાં ટ્રસ્ટીઓ ની વિગત

નામ ફોન ઇમેલ
શ્રી વાડીલાલ નંદલાલ  શાહ
+ 91 – 99305 52777 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
શ્રી કિશોર નંદલાલ શાહ +91 - 98210 90142 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર અમૃતલાલ શાહ +91 – 99251 74500
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
શ્રી નાથાલાલ  કેશવજી રાજગોર
+91 - 98208 92841 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
શ્રી હિમાન્શુ જયંતિલાલ  કામદાર
+91 - 98240 16548 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

મુંબઇ સરનામું :

C/o.એવરેસ્ટ એડીબલ પ્રોડક્ટસ પ્રા.લી.
કૃષાલ કોમિર્શયલ સેન્ટર, પાંચ માળે,
જી.એમ.રોડ, અમર મહલ,
ચેમ્બુ૨(વે),મુંબઇ ૪૦૦૦૮૯
Phone : + 91 – 22 – 40997700 ,Fax : + 91 – 22 –6799 7796